Yeni: Sınavlar düzenleme
Kayıt Ol
×
güvenlik kodu

Yenilenen Müfredatla Birlikte Öğretim Programına Giren Değerler Eğitimi

Yenilenen Müfredatla Birlikte Öğretim Programına Giren Değerler Eğitimi

Güncellenen öğretim programıyla birlikte ön plana çıkan "Değerler Eğitimi" nedir? Değerler Eğitimi kapsamında derslerde nelere dikkat edilecek? Değerler eğitimiyle birlikte okullarda ve öğrencilerde ne gibi değişiklikler bekleniyor? Okulda ve okul dışında öğrencilere iyi bir insan ve iyi bir vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, tutum, davranış ve alışkan- lıkları kazandırmayı amaçlayan eğitim, bu yönüyle değerlerle şekillenmiş bir etkinliktir.

Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamalarında da yer alan Türk Millî Eğitim Sistemi’nin temel hedefleri arasında öğrencileri sağlıklı, mutlu bir şekilde hayata hazırlamak, iyi insan ve iyi vatandaş olmalarını sağlayacak bilgi, beceri, değer, tutum, davranış ve alışkanlıklarla donatmak yer almaktadır. Bu bağlamda değerlerin eğitim süreci içerisinde kazandırılması ve yeni nesillere aktarılması he- deflere ulaşmada ve kültürel devamlılık açısından da son derece önem taşımaktadır.

Değerler eğitimi konusuna derslerde özellikle dikkat ederek öğrencilere bu değerleri kazandırmak hedeflenmelidir. Diğer derslerde olduğu gibi matematik dersinde de değerler eğitimi konulara göre farklı değerlerle vurgulanmalıdır. 

Adalet ve paylaşım: Bu değerlerin kazandırılması için öğrenme-öğretme sürecinde tüm öğrencilerin etkin- liklere katılımının sağlanmasına önem verilmelidir. Özellikle problem çözme ve kurma gibi sınıf içi etkin katılımı gerektiren durumlarda buna özen gösterilmesi önemlidir.

Paylaşım problemlerinin tamamında eşit paylaşım esastır. Yalnız eşit paylaşımın her zaman adil paylaşım olamayacağı durumlar da örneklendirilerek bu değer öğrencilere kazandırılabilir. Kesir ve bölme ile ilgili kazanımlarda matematiksel anlamdaki paylaşmanın toplumsal ilişkilerdeki paylaşma anlamıyla ilişkisi vurgulanabilir (M.1.1.4.1. / M.2.1.5.1. / M.2.1.6.1. / M.3.1.6.2. / M.3.1.6.3. / M.3.1.6.4. / M.3.1.6.5. / M.5.1.2.8 / M. 6.1.5.5 / M.6.1.5.6 / M.7.1.4.1 / M.7.1.4.7 / M.8.2.3.1).

Bilimsellik: Bilimsellik değeri, bilimsel metotlara uygun olarak öğrencilere bilimsel bakış açısı kazandırmayı içerir. Çevremizdeki olayların incelenmesi, bununla ilgili verilerin toplanması, bu verilerin düzenlenmesi, yorum- lanması ve anlamlı bir bütün haline getirilmesi süreci olarak kısaca aşamalandırılabilecek bilimsel araştırma süreci matematik öğretiminde veri/veri işleme öğrenme alanlarında ön plana çıkmaktadır. Özellikle Programdaki bu öğrenme alanında veri toplama ve değerlendirme ile ilgili kazanımlar (M.2.4.1.1. / M.3.4.1.1. / M.3.4.1.3./ M.4.4.1.1. / M.4.4.1.3. / M.5.3.1.1. / M.5.3.1.2 / M.6.4.1.1 / M.6.4.1.2 / M.7.1.4.3 / M.7.1.4.5. / M.7.2.1.3. /M.7.4.1.4. / M.8.1.2.5. / M.8.2.2.3. / M.8.2.2.5 / M.8.2.2.6.) yardımıyla bu değer kazandırılabilir.

Esneklik: Matematik sonuçları itibariyle belirli bir kesinlik içerse de matematik yapma sürecinde farklı yakla- şımlar kullanılabilir. Problem çözme ve kurma etkinliklerinde birden fazla yaklaşım dikkate alınabilir. Hatta bazı durumlarda sonuçlar bile farklılık gösterebilir. Zihinden işlem yapma (M.1.1.2.5. / M.3.1.2.4. / M.4.1.4.4.) ve tahmin etme (M.4.1.4.5. / M.4.1.5.4. / M.4.3.1.3.) ile bu süreçte kullanılabilecek işlem özellikleri (M.1.1.2.3. / M.3.1.2.2.. / M.4.1.4.2) ile ilgili kazanımlar, esneklik değerinin öğretimi için önemlidir. Ayrıca ölçme öğrenme alanında özellikle standart olmayan ölçü birimleri ile ilgili kazanımlardan (M.1.3.1.2. / M.1.3.1.3. / M.3.3.1.1. / M.3.3.3.1.) bu değerin kazandırılmasında yararlanılabilir.

Estetik: Matematik örüntüler ile ilgili bilgileri içerir. Örüntüler sayı veya şekil biçiminde karşımıza çıkar . Örüntüler matematiğin temelini oluşturur. (M.1.2.3.1. / M.1.2.3.2. / M.2.2.3.1.). Geometrik şekiller ile oluşturulan yapılarda simetri, yansıma, öteleme gibi unsurlar kullanılır. Matematik bu yapılardaki düzeni inceler. Bu düzey- de simetri merkeze alınarak geometrik yapılar yardımıyla öğrencilerde estetik değer geliştirilebilir (M.2.2.2.2./ M.2.2.3.2. / M.3.2.2.1. / M.3.2.2.2. / M.3.2.3.1. / M.4.2.1.5 / M.4.2.2.1. / M.4.2.2.2. / M.6.3.3.1. / M.7.2.1.3. /M.8.3.2.3.).

Eşitlik: Matematiksel düşünmenin gelişimi sürecinde esas itibariyle aynı olan ama farklı temsil biçimleriyle gösterilebilen durumlar incelenir. Örneğin 1+7, 4.2, 16:2, 64, 2³ gibi farklı temsil biçimleri aynı çokluğa, yani 8’e karşılık gelmektedir. Aynı çokluğun farklı gösterimleri, anlayış, kavrayış, görüş, görünüm vb. farklılıkların aslında bir farklılık değil aynı şeyin farklı görünümleri olarak düşünülebilir. Farklılıklara eşitliğin bu anlamı ile bakılarak eşitlik değerinin matematikteki eşitlik kavramıyla ilişkisi kurulabilir (M.1.1.1.7. / M.1.1.2.3. / M.2.1.3.5. / M.4.1.5.7./ M.5.1.3.4 / M.5.1.5.4. / M.7.2.2.1.).

Tasarruf: Günümüz dünyasında artan nüfusla birlikte kaynakların verimli ve dikkatli bir şekilde kullanılması büyük önem arz etmektedir. Matematik Dersi Öğretim Programı'nda özellikle ölçme öğrenme alanında yer alan kazanımlar bu değer çerçevesinde ele alınabilir (M.1.3.2.1. / M.2.3.2.3. / M.2.3.5.2. / M.3.3.4.2. / M.3.3.7.1.). 


 

Yazar

Yazar

0Mehmath Ali


Yorum Yaz

güvenlik kodu güvenlik kodunu yenile